Dyk ned i Center for Kvalitets arbejde indenfor Region Syddanmark og deres forskning i kvalitetsudvikling

**Dyk ned i Center for Kvalitets arbejde indenfor Region Syddanmark og deres forskning i kvalitetsudvikling**

Center for Kvalitet (CFK) spiller en afgørende rolle i Region Syddanmark og dets sundhedsvæsen, både i form af forskning og daglig drift. CFK fungerer som en væsentlig motor for at opretholde og udvikle kvaliteten af de sundhedstjenester, der leveres til borgerne i regionen. Målet er at skabe et patientcentreret og effektivt sundhedssystem, hvor alle aktører – fra beslutningstagere og sundhedsprofessionelle til patienter og pårørende – arbejder sammen for at opnå bedre resultater.

CFK blev etableret i 2007 som en integreret del af Region Syddanmark med det formål at udføre forskning, rådgivning og uddannelse inden for kvalitetsudvikling. Centret arbejder tæt sammen med både lokale og nationale aktører, herunder praksissektoren, universiteter, patientforeninger, kommuner samt andre regionale kvalitetsenheder.

En vigtig del af centrets arbejde består i at samle data om kvaliteten af de ydelser, der leveres inden for regionens sundhedsvæsen. Dette omfatter data fra forskellige kilder såsom patienttilfredshedsmålinger og kliniske indikatorer. Dataene anvendes til at formidle information om praksisvariation og områder, hvor der er behov for kvalitetsforbedringer.

Når det kommer til forskning, fokuserer CFK på områder som patientsikkerhed, patientoplevet kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsnet. Et eksempel på en forskningsaktivitet er projektet “Patienternes Stemme”, som har til formål at udvikle og implementere metoder til at inddrage patienternes oplevelser og perspektiver i kvalitetsudvikling. Projektet arbejder med både kvantitative og kvalitative metoder og lægger vægt på dialog mellem patienter, sundhedsprofessionelle og beslutningstagere.

I forhold til uddannelse tilbyder CFK en række kurser og uddannelsesprogrammer inden for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Disse inkluderer blandt andet en diplomuddannelse i kvalitetsudvikling, kurser om patientsikkerhed og teamsamarbejde samt seminarer om aktuelle emner indenfor kvalitet i sundhedsvæsenet. CFK fokuserer også på at udvikle det lærende netværk af kvalitetsmedarbejdere på tværs af regionen.

I de kommende år vil Center for Kvalitet fortsat spille en central rolle i Region Syddanmarks bestræbelser på at skabe et fremragende og bæredygtigt sundhedssystem. Gennem sin forskning, rådgivning og uddannelse vil CFK understøtte den løbende udvikling af kvalitet og sikre, at borgerne i regionen har adgang til sikre og effektive sundhedsydelser.

**Dyk ned i Center for Kvalitets arbejde indenfor Region Syddanmark og deres forskning i kvalitetsudvikling**

Kvalitetssikring og -udvikling er afgørende faktorer i sundhedsvæsenet. Det er vigtigt at sikre, at alle procedurer, processer og metoder fungerer optimalt for at kunne levere den bedst mulige sundhedspleje til befolkningen. I denne artikel vil vi tage et nærmere kig på Center for Kvalitets arbejde indenfor Region Syddanmark og hvordan de bidrager til forskningen i kvalitetsudvikling.

Center for Kvalitet (Cfk) er en specialenhed under Region Syddanmark, hvis primære formål er at styrke kvaliteten af ydelserne i den offentlige sektor. De arbejder med udgangspunkt i en bred vifte af sektorer, herunder sundhed, socialområdet, beskæftigelse, uddannelse og kommunikation. I samarbejde med aktører fra både regionen og de enkelte kommuner genererer Cfk løbende viden om praksisudvikling og effektmåling.

En af de store aktiviteter i Cfk er dokumentationsprojekter og forskningsarbejde baseret på samarbejdspartnernes praksis og problemstillinger. Dette fokus på evidensbaserede metoder er især vigtigt indenfor den danske sundhedsforsknings tradition.

Indenfor sundhedsområdet finder man en betydelig del af Cfk’s arbejde i form af udviklings- og forskningsarbejde i tæt relation til sygehuse, kommuner og regionen. Her arbejder enheden med at skabe metoder og redskaber, der sikrer en kontinuerlig forbedring af kvalitet og sikkerhed inden for sundhedsydelserne.

Et konkret eksempel på Cfk’s arbejde er deres deltagelse i forskningsprojektet “Kvalitetsudvikling i det præhospitale beredskab”, hvor de undersøger præhospital udvikling og dokumentation for at styrke formaliseret samarbejde mellem den præhospitale indsats og sygehusene. Dette projekt har til formål at optimere patientforløbene og dermed skabe bedre kvalitet i behandlingen af akutte patienter.

Et andet vigtigt projekt er “Safe Surgery”, et samarbejdsprojekt med Styrelsen for Patientsikkerhed, som involverer monitoring og rapportering af data om kirurgiske procedurer på tværs af landets hospitaler. Med dette projekt ønsker man at identificere mønstre og tendenser og derved finde måder at forbedre sikkerheden og reducere risici i forbindelse med kirurgiske operationer.

På uddannelsesområdet arbejder Cfk med flere initiativer inden for kompetenceudvikling, herunder styrkelse af ledelseskompetencer samt efteruddannelse for både sundheds- og socialprofessionelle. For eksempel er Cfk involveret i udarbejdelse og tilrettelæggelse af kvalitetssikrende tiltag i forbindelse med regionens “Sundheds- og Vækstpilot” program.

Det mangeårige arbejde, som Center for Kvalitet har udført i tæt samarbejde med regionale og lokale aktører, har resulteret i en dyb indsigt i udfordringerne omkring kvalitetsudvikling inden for den offentlige sektor. Gennem deres innovative forskningsfokus og praktiske tilgang til udviklingsarbejde, udgør Cfk en vigtig ressource i indsatsen for at finde nye veje til en mere effektiv og højere kvalitet i de mange ydelser, der har betydning for borgernes sundhed og trivsel.

FRAM: Metoden der hjælper med at forstå og forbedre komplekse systemer i sundhedsvæsenet

FRAM: Metoden der hjælper med at forstå og forbedre komplekse systemer i sundhedsvæsenet

Mange udfordringer i dagens sundhedsvæsen involverer komplekse systemer: håndtering af patientdata, koordinering mellem afdelinger og medicinsk behandling, som kræver nøjagtig timing og dosering. At forstå og forbedre sådanne systemer er afgørende for patientsikkerhed og effektivitet. En metode kaldet FRAM (Functional Resonance Analysis Method) kan hjælpe med at vhåndtere sådanne komplekse situationer og styrke vores evne til at håndtere dem.

FRAM blev udviklet af professor Erik Hollnagel og er en modelbaseret tilgang til at identificere potentielle risici og muligheder for forbedringer i komplekse systemer. FRAM fokuserer på den måde, hvorpå forskellige funktioner eller aktiviteter i et system påvirker hinanden og skaber nye muligheder for fejl eller utilsigtede konsekvenser.

Metoden indebærer flere trin:

1. Identifikation af de grundlæggende funktioner eller aktiviteter, der udgør det givne system. Det kunne f.eks. være diagnostiske tests, medicinadministration og kommunikation mellem læger og sygeplejersker.

2. Beskrivelse af hvordan forskellige funktioner interagerer med hinanden under forskellige betingelser. Dette skridt hjælper med at identificere svagheder og flaskehalse i systemet og skabe en mere detaljeret forståelse af dets dynamik.

3. Analyse af, hvordan variationer og uoverensstemmelser i interaktionerne mellem funktioner kan føre til fejl eller utilsigtede hændelser. Denne analyse understøtter identifikationen af potentielle risici og prioritering af indsatsområder for forbedring.

4. Udvikling af forslag til forbedringer eller ændringer i systemet baseret på analysen. Disse kan omfatte ændringer i arbejdsgange, teknologiunderstøttelse eller kommunikationsstrategier.

FRAM er blevet anvendt indenfor en lang række områder, herunder energisektoren, luftfartssikkerhed og sundhedsvæsenet. I sundhedsvæsenet har metoden vist sig værdifuld i projekter rettet mod at reducere medicinfejl og forbedre koordination mellem forskellige afdelinger og faggrupper.

Et konkret eksempel på anvendelsen af FRAM i sundhedsvæsenet er et projekt, der undersøger fejl og forsinkelser i administrationen af antibiotika til kritisk syge patienter med sepsis (blodforgiftning). Ved at analysere de forskellige funktioner og deres interaktioner kunne projektgruppen identificere flere risikofaktorer og udvikle anbefalinger til forbedring af processerne. Blandt andet blev der indført et nyt værktøj til at hjælpe læger med at beregne doseringer mere præcist og hurtigt, hvilket reducerede fejl og forbedrede behandlingsresultaterne.

I et komplekst system som sundhedsvæsenet er det afgørende at kunne forstå de mange forskellige dele og deres indbyrdes påvirkninger. FRAM giver en struktureret og holistisk tilgang til at håndtere kompleksitet, øge patientsikkerhed og effektivitet. Ved fortsat at implementere denne metode i vores sundhedsvæsen kan vi arbejde hen imod et mere robust og velfungerende system, som både patienter og personale vil drage fordel af.

FRAM: Metoden der hjælper med at forstå og forbedre komplekse systemer i sundhedsvæsenet

I en verden hvor teknologi og digitalisering konstant ændrer måden, hvorpå vi arbejder og lever, er det vigtigt at holde trit med disse udviklinger og forbedre de systemer, som vi anvender i vores daglige liv. Dette gælder ikke mindst for sundhedsvæsenet, hvor kompleksiteten af systemerne og processerne ofte udgør en udfordring for både patienter og sundhedsprofessionelle. En ny metode kaldet FRAM (Functional Resonance Analysis Method) kan imidlertid være med til at løse nogle af disse problemer og dermed forbedre patienternes oplevelse og behandlingsresultater.

FRAM-metoden blev oprindeligt udviklet inden for luftfartsindustrien for at analysere og forbedre flysikkerheden ved at identificere mulige fejlkilder og kritiske punkter i komplekse systemer. I de senere år har forskere og praktikere indenfor sundhedsvæsenet imidlertid også taget metoden i brug for at undersøge og optimere behandlingsforløb, kommunikationsprocesser og andre vigtige aspekter af den moderne sundhedspleje.

FRAM-processen involverer flere trin, hvor man først identificerer de grundlæggende funktioner, som et givet system skal udføre (fx diagnosticering, behandling eller kommunikation). Derefter undersøges det, hvordan disse funktioner interagerer med og påvirker hinanden, og hvor der kan opstå såkaldte resonansfænomener – dvs. situationer, hvor små ændringer eller fejl i én del af systemet kan få store konsekvenser for helheden.

Når man har kortlagt systemets funktioner og interaktioner, kan man begynde at analysere og forstå de underliggende årsager til problemer og flaskehalse, som både sundhedsprofessionelle og patienter oplever i det daglige arbejde. Det er her, metoden for alvor viser sin styrke: Ved at give et detaljeret indblik i systemets dynamik bliver det muligt at identificere både åbenlyse og skjulte fejlkilder, risici og muligheder for forbedring.

FRAM-metoden har allerede vist lovende resultater inden for sundhedsvæsenet. Studier har fx anvendt metoden til at evaluere lægemiddelhåndtering, skadestueprocesser og kommunikation mellem sundhedsprofessionelle. Resultaterne peger på, at metoden kan bidrage til at identificere væsentlige problemer og muligheder for forbedring, som ellers kunne være overset i mere traditionelle analysemetoder.

Det er dog værd at bemærke, at FRAM ikke er en mirakelkur, der løser alle problemer på én gang. Som med alle analytiske metoder er det vigtigt, at resultaterne anvendes konstruktivt og implementeres sammen med andre tiltag for at opnå de ønskede effekter. Men ved at give mulighed for at forstå og forbedre komplekse systemer i sundhedsvæsenet kan FRAM-metoden udgøre en værdifuld brik i puslespillet om et bedre, mere effektivt og mere patientvenligt sundhedssystem.

Hvad er Center for Kvalitet, og hvordan kan det hjælpe med at udvikle sundhedsvæsenet?

Hvad er Center for Kvalitet, og hvordan kan det hjælpe med at udvikle sundhedsvæsenet?

I takt med at vores samfund udvikler sig, og de teknologiske fremskridt sker hurtigere end nogensinde før, er der et konstant pres på sundhedsvæsenet for at tilpasse sig og forbedre sine tjenester. Der er mange faktorer, der påvirker kvaliteten og effektiviteten af sundhedsydelser, herunder øgede patientforventninger, medicinske fejl og ukoordineret pleje. For at imødekomme dette behov for forbedring er der oprettet organisationer som Center for Kvalitet (CfK), der arbejder for at styrke kvaliteten af de ydelser, der leveres i sundhedsvæsenet. Men hvad er CfK, og hvordan kan det bidrage til at udvikle sundhedsvæsenet?

Center for Kvalitet er en organisation, der blev etableret i 2004 med det formål at være en drivkraft for kvalitetsforbedring inden for sundhedssektoren i Danmark. Dette gøres ved at arbejde sammen med kommuner, regioner, relevante nationale myndigheder og andre centrale aktører inden for sundheds- og ældreområdet. CfK’s hovedaktiviteter involverer måling af kvalitet og præstationer, udbredelse af viden og erfaringer samt projektledelse og facilitering af læringsnetværk.

Der er flere måder, hvorpå CfK arbejder med at udvikle sundhedsvæsenet, herunder følgende:

1. Måling og evaluering af kvalitetsindikatorer: CfK udvikler og evaluerer kvalitetsindikatorer inden for både den somatiske og psykiske behandling. Disse målinger hjælper med at identificere områder, der kan forbedres, samt danne grundlag for sammenligninger mellem forskellige sundhedsorganisationer.

2. Implementering af nationale kvalitetsinitiativer: CfK arbejder sammen med nationale myndigheder og regioner for at implementere nationale kvalitetsinitiativer. For eksempel involverer CfK sig i det nationale indsatsområde “Styrket indsats over for patienter med kroniske sygdomme”.

3. Spredning af viden og best practice: Gennem publikationer, konferencer og seminarer formidler CfK viden om kvalitetsforbedring, evidensbaserede metoder og best practice inden for sundhedsområdet. Dette opmuntrer til videndeling og læring på tværs af sektoren.

4. Projektledelse og facilitering af læringsnetværk: For at understøtte udvikling og implementering af nye tiltag arbejder CfK tæt sammen med fagfolk fra forskellige sundhedsorganisationer i såkaldte læringsnetværk. Disse netværk er struktureret omkring specifikke temaer, eksempelvis sikker medicinering eller forebyggelse af tryksår, og er en platform for udveksling af erfaringer og best practice.

Sammenfattende arbejder Center for Kvalitet målrettet på at forbedre kvaliteten og effektiviteten af sundhedsvæsenet i Danmark. Dette gøres gennem en række aktiviteter, der både skaber øget viden, læringsmuligheder og støtte til implementering af nye tiltag. På denne måde kan CfK bidrage til at sikre et sundhedsvæsen, der konstant udvikler sig og tilpasser sig de skiftende behov i samfundet.

Hvad er Center for Kvalitet, og hvordan kan det hjælpe med at udvikle sundhedsvæsenet?

Center for Kvalitet er en uafhængig organisation, der arbejder for at fremme kvaliteten og sikre en høj faglig standard i det danske sundhedsvæsen. Det gør de ved at udvikle værktøjer, metoder og systemer, der understøtter og forbedrer kvaliteten af patientbehandlingen. I denne artikel vil vi gå i dybden med, hvad Center for Kvalitet er, hvordan de arbejder, og ikke mindst, hvordan de bidrager til at udvikle det danske sundhedsvæsen.

Målet med Center for Kvalitet er at skabe en positiv og bæredygtig forandring indenfor sundhedssektoren ved at understøtte og videreudvikle allerede eksisterende kvalitetsinitiativer samt udgøre en samlende platform for samarbejde på tværs af sundhedsfaglige aktører. Deres arbejde bygger på tre centrale elementer:

1. Udvikling af metoder og værktøjer til måling og vurdering af kvalitet
2. Understøttelse af kvalitetsudvikling i praksis
3. Vidensdeling og kompetenceudvikling mellem fagpersoner

I praksis betyder det blandt andet, at Center for Kvalitet udvikler såkaldte indikatorer, der måler en række kritiske aspekter ved den patientoplevede kvalitet. Disse indikatorer kan være alt fra ventetider til behandlingseffekt og patientsikkerhed. Ved at opstille og implementere en række standardiserede kvalitetsindikatorer, bliver det muligt at måle og overvåge den samlede kvalitet på både hospitaler, ambulatorier og andre behandlingssteder.

Centrets arbejde med kvalitetsudvikling i praksis indebærer blandt andet udarbejdelse af anbefalinger for, hvordan man kan arbejde med kvalitetsudvikling på forskellige niveauer. Det omfatter inddragelse af patienten og de pårørende i behandlingsforløbet, samt hvordan man som sundhedsaktør kan stræbe efter at optimere arbejdsgange og forbedre patientbehandlingen generelt.

Vidensdeling og kompetenceudvikling er også en vigtig del af Center for Kvalitets arbejde. De afholder en række kurser, uddannelser og konferencer, hvor fagpersoner inden for sundhedsvæsenet kan mødes og drøfte nye metoder og tiltag inden for kvalitetsområdet. Derudover tilbyder de også en række værktøjer og ressourcer på deres hjemmeside, så den nødvendige viden er let tilgængelig for alle interesserede parter.

Det er derfor vigtigt at anerkende, at Center for Kvalitet spiller en afgørende rolle i den løbende udvikling af det danske sundhedsvæsen ved konstant at arbejde for optimale behandlingsforløb og patientoplevede resultater. Gennem målrettet metodik, vidensdeling og tæt samarbejde med fagpersoner bidrager de til at forvandle sundhedssektorens udfordringer til nye muligheder, som både kompetencegiver og ansporer det danske sundhedsvæsen.

Frist udvidet for 6th Resilient Health Care Meeting – tilmeld dig senest den 10. juli!

Frist udvidet for 6th Resilient Health Care Meeting – tilmeld dig senest den 10. juli!

Er du interesseret i at deltage i den sjette udgave af Resilient Health Care Meeting, men har ikke haft tid til at tilmelde dig endnu? Vi har gode nyheder til dig! På grund af den store interesse og efterspørgsel fra potentielle deltagere har organisationskomiteen besluttet at udvide fristen for tilmelding.

Den oprindelige frist var sat til 30. juni, men du har nu muligheden for at tilmelde dig frem til den 10. juli. Dette giver dig ekstra tid til at planlægge din deltagelse og sikre, at du får mulighed for at være en del af dette givende og inspirerende møde.

Det 6th Resilient Health Care Meeting finder sted fra den 11. til 13 august 2021 og byder på en række spændende foredrag, workshops og netværksmuligheder for sundhedsprofessionelle, forskere og policy makers fra hele verden. Konferencen vil fokusere på emner som patientsikkerhed, læring i organisationer og systemer, arbejdets natur og styrkelse af sundhedsvæsenets evne til at håndtere udfordringer og uforudsete begivenheder.

Til dette års møde er der et stærkt program med både nationale og internationale eksperter inden for resilient sundhedspleje. Blandt hovedtalerne er professor Erik Hollnagel, en pioner inden for patientsikkerhed og resilient sundhedspleje, og professor René Amalberti, en førende ekspert inden for systemtænkning og organisatorisk resiliens.

Tag del i denne unikke mulighed for at lære af de bedste inden for området og møde ligesindede kolleger, som deler din passion og interesse for resilient sundhedspleje. Tilmeld dig den 6th Resilient Health Care Meeting senest den 10. juli ved at besøge arrangementswebstedet og udfylde registreringsformularen. Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Frist udvidet for 6th Resilient Health Care Meeting – tilmeld dig senest den 10. juli!

Der er gode nyheder for alle interesserede i at deltage i det 6th Resilient Health Care Meeting. Tilmeldingsfristen er blevet udvidet, og du har nu mulighed for at tilmelde dig indtil den 10. juli! Konferencen afholdes fra den 16. til den 18. august og samler eksperter og beslutningstagere fra hele verden inden for sundhedssektoren.

Game-changing emner og talere
Det årlige møde er kendt for sin fremragende videnskabelige kvalitet og inspirerende diskussioner på tværs af faggrænser og landegrænser. Dette år vil følge op på tidligere succeser med en bred vifte af emner inden for både praksis, politik og forskning. Fokus vil ligge på at styrke sundhedssystemets modstandsdygtighed i en tid med øgede krav og begrænsede ressourcer, samt at lære af den nuværende COVID-19 pandemi.

Keynote speakers inkluderer internationale eksperter inden for patientoplevelser, risikostyring og innovation, bl.a. Dr. Jeffrey Braithwaite fra Australien, tidligere formand for International Society for Quality in Healthcare (ISQua), og Dr. Trisha Greenhalgh fra Storbritannien, en anerkendt forsker inden for primær sundhedspleje og implementering af digital sundhed.

Netværk og erfaringsudveksling
Ud over at lære af nøglepersoner inden for forskning og praksis vil konferencedeltagerne få enestående muligheder for at netværke og dele deres egne erfaringer med kolleger fra hele verden. En række workshops, masterclasses og møder i mindre grupper vil give deltagerne mulighed for at udveksle viden, metoder og løsninger til at fremme modstandsdygtige sundhedssystemer.

Tilmeld dig nu og spar penge!
Konferencen afholdes i år som en online begivenhed på grund af rejserestriktioner og sundhedshensyn. Dette gør det muligt at deltage uanset hvor man befinder sig i verden, samt hvis tidligere tidsplaner ikke har tilladt deltagelse. På grund af den digitale format er konferenceomkostningerne også reduceret, så tilmeld dig nu og spar både tid og penge!

OBS: Studerende og ph.d.-studerende kan opnå en reduceret pris ved tilmelding. Husk at tilmelde dig senest den 10. juli for at sikre din plads!

For mere information om det 6th Resilient Health Care Meeting, tilmelding og programmet, kan du besøge konferencens hjemmeside [indsæt link]. Vi ser frem til at byde dig velkommen til denne inspirerende og indsigtsgivende begivenhed.

Tilmeld dig 6th Resilient Health Care Meeting i Vancouver: Sådan får du fingrene i de sidste ledige pladser

Tilmeld dig 6th Resilient Health Care Meeting i Vancouver: Sådan får du fingrene i de sidste ledige pladser

Er du interesseret i sundhed, innovation og teknologi? Så er det nu, du skal slå til og tilmelde dig 6th Resilient Health Care Meeting (RHCN), der finder sted i Vancouver i Canada. Konferencen byder på en bred vifte af inspirerende præsentationer og workshops, der fokuserer på, hvordan man skaber et resilient sundhedsvæsen. Læs med her og få tips til, hvordan du sikrer dig en plads blandt deltagerne.

6th Resilient Health Care Meeting: Workshops, præsentationer og netværk

Konferencen samler forskere, fagfolk og beslutningstagere fra hele verden for at diskutere fremtidens udfordringer for sundhedsvæsenet. Deltagere vil blive præsenteret for de nyeste forskningsresultater inden for området samt deltage i workshops om, hvordan teori kan omsættes til praksis for at gøre sundhedssystemerne mere adaptive og robuste.

Den tværfaglige tilgang er en central del af RHCN-konceptet, hvor bl.a. antropologer, ingeniører og økonomer bidrager med perspektiver fra deres respektive områder. Det giver konferencedeltagerne mulighed for at udveksle erfaringer og lære fra hinanden på tværs af landegrænser og faglige skel.

Sådan får du fingrene i de sidste ledige pladser

Der er rift om billetterne, og det er ikke uden grund, for konferencen er en unik mulighed for at møde eksperter inden for sundhedsområdet, lære om innovative løsninger og knytte værdifulde kontakter. Men fortvivl ikke, hvis du endnu ikke har sikret dig en billet: Der er stadig en chance for at få fat i en af de sidste ledige pladser.

Her er tre nemme trin til at øge dine chancer for at komme med til 6th Resilient Health Care Meeting:

1. Tilmeld dig nyhedsbrevet: For at blive opdateret omkring ledige pladser og vigtige deadlines bør du tilmelde dig RHCN’s nyhedsbrev. På den måde får du alle relevante informationer direkte i din indbakke.

2. Hold øje med sociale medier: Følg RHCN på Facebook, Twitter og LinkedIn for at modtage opdateringer om billetsalg og ventelister. Det giver dig et godt overblik over situationen og er samtidig et forum, hvor man kan stille spørgsmål og følge med i, hvad der sker i tiden op til konferencen.

3. Vær hurtig: Hvis du får besked om ledige pladser eller venteliste, skal du handle hurtigt. Billetterne bliver typisk revet væk på kort tid, så skynd dig at slå til.

Vi håber at se dig blandt deltagerne på 6th Resilient Health Care Meeting i Vancouver!

Tilmeld dig 6th Resilient Health Care Meeting i Vancouver: Sådan får du fingrene i de sidste ledige pladser

Er du interesseret i at udvide din viden inden for sundhedsvæsenets resiliens og modstandsdygtighed? Gå ikke glip af denne enestående mulighed for at deltage i den 6. Resilient Health Care Meeting, som finder sted i Vancouver, Canada, den 2.-4. august 2021.

Mødet vil samle eksperter fra hele verden, som vil dele deres forskning og erfaringer om realiseringen og forbedringen af ​​sundhedssystemets evne til at modstå kriser og stadig kunne levere sikker pleje under udfordrende omstændigheder. Der vil være fokus på emner som ernæring, mentale helbred, adgang til pleje og arbejdsmiljø.

Men vent! De ledige pladser er ved at løbe tør. Her er nogle tips til at sikre din chance for at deltage:

1. Tjek din e-mail jævnligt: E-mails vedrørende registrering eller ventelisten kan ende i dit spamfilter.

2. Gør det nu: Tøv ikke med at tilmelde dig mødet. Stillingerne fyldes hurtigt op, så snart de kommer!

3. Tilmeld dig ventelisten: Hvis registreringen er lukket, skal du sende en e-mail til arrangørerne og anmode om at blive sat på ventelisten i tilfælde af afbud.

4. Følg arrangørerne på sociale medier: Dette er en fremragende måde at holde sig opdateret med registrerings- og pladsopdateringer. Du finder dem på deres hjemmeside, Facebook, Twitter og LinkedIn.

5. Spørg din organisation om sponsoreret deltagelse: Hvis din organisation eller virksomhed arbejder med sundhedsvæsenets resiliens eller ønsker at lære mere om det, kan de muligvis dække dine omkostninger til billetter og transport til mødet.

6. Overvej at præsentere dit eget arbejde: Hvis du aktuelt arbejder med et interessant projekt relateret til sundhedsvæsenets resiliens, skal du overveje at sende en ansøgning om at præsentere din forskning under mødet.

Det 6. Resilient Health Care Meeting vil være en uvurderlig oplevelse for dem, der ønsker at lære mere om sundhedsvæsenets evne til at modstå kriser og stadig kunne levere sikker pleje under udfordrende forhold. Gå ikke glip af denne mulighed for at netværke med eksperter inden for feltet og forbedre dine egne faglige færdigheder vedrørende dette vigtige emne.

Tilmeld dig i dag, og vi ses i Vancouver!